ශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලාව       இலங்கை நியம நேரம்       Sri Lanka Standard Time

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව විකාශනය සඳහා වන නිල අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළි‍ගනිමු.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා කාලය පිළිබඳ ඒකමිතියක් පවත්වාගෙන යාම අපගේ අරමුණයි.
நியம நேரத்தை பரவச் செய்யும் உத்தியோகபூர்வ இணைய தளத்திற்கு தங்களை

வரவேற்கின்றோம் எமது நோக்கு நாடுபூராவும் ஒரே நேரத்தினை பேணுவதேயாகும்.
Welcome to the official web site of the dissemination of standard time of Sri Lanka.

Our objective is to harmonize the time throughout the country.
113107Can't open counter.txt